logo revizie priemyselnych bran SLUŽBY
Revízie zdvíhacích rámp, plošín, zariadení pre zdvíhanie vozidiel a zdvíhacích čiel vozidiel

Revízie vymenovaných zariadení spočíva v ich porovnaní s technickou dokumentáciou, preskúšaní, podrobnej kontrole a diagnostike všetkých komponentov s ohľadom na ich prípadné opotrebovanie, poškodenie a funkčnosť pre prevádzke. Následne firma BELZA SERVIS vystaví revíznu správu o technickom stave zariadenia, navrhne riešenia na odstránenie prípadných nedostatkov a uvedie termín na zo zákona vyplývajúcej periodickej revízie.

Vyhotovená revízna správa svojim obsahom slúži ako podklad pre pravidelnú preventívnu údržbu, zamedzujúcu poruchám, navrhuje včasné odstránenie zistených závad. V neposlednom rade je dôležitá z hľadiska zabránenia možnému úrazu pre obsluhu zdvíhacieho zariadenia a vzniku škôd vyššieho rozsahu, ktoré môžu vzniknúť prehliadnutím drobných závad.


Zaškolenie obsluhy zdvíhacích zariadení

K zvýšeniu bezpečnosti pri používaní zdvíhacích zariadení firma BELZA SERVIS prispieva taktiež zaškolením obsluhy.
banner Copyright © 2011 Belza Servis